బేరియాట్రిక్ సర్జరీతో “తేలికైన“ వ్యాపారి జీవితం – Mr. Jacob Review

Subscribe to watch more videos
www.youtube.com/drvamar

To Know more details…
Dr. AMAR VENNAPUSA
Chief Consultant Bariatric & Metabolic Surgeon
Dr. Amar Bariatric & Metabolic Center,
Hyderabad, India
🌏 www.drvamar.com
📱+91 9676675646

Leave a Comment

CHECK YOUR BMI